1.jpg
Up

فرم های دانشجویی

آیین نامه انضباطی دانشجویان در خصوص پوشش و آرایش
دریافت فرم درخواست برگزاری بازدید های علمی
دریافت فرم پیشنهاد برنامه های انجمن علمی
دریافت فرم پرسشنامه مخصوص افراد مجاز به ملاقات با دانشجو
دریافت فرم تعهد نامه اقامت در خوابگاههای دانشجویی
دریافت فرم درخواست وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویان
دریافت فرم تعهد نامه درخواست وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویان
دریافت فرم بنیاد شهید
 
 
تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 661355 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 1027
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2013, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir