1.jpg

با عنایت پروردگار متعال موسسه آموزش عالی زند در پی کشف استعداد و پتانسیل های موجود در زمینه ورزش و جوانان، توانست گام بلندی در راستای تحقق این مهم در فضای موسسه بردارد.

تیم های ورزشی موسسه و گوشه ای از افتخارات آنها در مقاطع مختلف دانشگاهی، استانی و کشوری به شرح، در بخش فهرست مطالب این صفحه، قابل مشاهده می باشند.

 

تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 1135229 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 755
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2017, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir