1.jpg

مهندسی كامپيوتر-نرم افزار

معرفی مدیر گروه و ساعات مشاوره

معرفی اساتید مشاور و ساعات مشاوره

معرفی کارشناس گروه

چارت درسی

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دوره ای است مشتمل بر دروس نظری، عملی و برنامه تحقیقاتی در زمینه های طراحی برنامه ها و سیستم های نرم افزاری بزرگ که بصورت امن، حفاظت شده و قابل اطمینان تعریف می شوند. فارغ التحصیلان این دوره مهارت-هایی را در زمینه اصول توسعه برنامه ها و سیستمهای برنامه سازی، نحوه ارزیابی و تایید یک برنامه و یا سیستم برنامه سازی، نحو تعریف ویژگیهای یک سیستم بزرگ و نحوه آنالیز آن، نحوه تکامل سیستم های نرم افزاری در نسلهای مختلف، نحوه طراحی نرم افزارهائی که دارای ویژگیهای قابل فهم بودن و قابل اصلاح بودن می باشد و  همچنین نحوه تایید ویژگیها و مشخصات خاص موجود در یک سیستم نرم افزاری بزرگ را کسب می نمایند.
هدف از این دوره تربیت افرادی است که با تولید، توسعه و تکمیل سیستم های نرم افزاری بزرگ و برنامه ریزی در جهت بهره گیری موثر از امکانات موجود، حرکت به سوی استقلال فنی را در عصر انفورماتیک موجب شوند.

طول دوره تحصیل
شکل نظام این دوره نیمسالی و مدت این دوره بطور متوسط 2 سال می باشد.

تعداد واحدها
دانشجو برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار بایستی علاوه بر دروس جبرانی، 32 واحد درسی و تحقیقاتی را بشرح زیر بگذارند:
اصلی و تخصصی 24 واحد
سمینار 2 واحد
پروژه 6 واحد
جمع 32 واحد

دروس جبرانی
دروس زیر بعنوان دروس جبرانی این دوره پیشنهاد می شوند. انتخاب نهایی دروس جبرانی با گروه آموزشی است. دانشجو موظف است دروس جبرانی را طبق آئین نامه های مربوطه بگذراند.
معماری کامپیوتر
اصول طراحی سیستم های عامل
ساختمان داده ها و الگوریتم ها
ریاضیات مهندسی
نظریه زبان و ماشین ها
نقش و توانایی یا کارایی
الف- طراحی سیستمهای نرم افزاری بزرگ نظیر پایگاه داده ها، سیستم های عامل، زبان های برنامه سازی، کامپایلرها و سیستم های خبره، سیستم های حفاظت داده
ب- قابلیت تولید نرم افزارهائی که توسعه اتوماتیک نرم افزارها را ممکن می سازند؛ نظیر ویرایشگرهای متن، ویرایشگرهای صفحه، ویرایشگرهای مبتنی بر نحو
ج- هدایت پروژه نرم افزاری در مراکز تحقیقاتی کشور
د- ارزیابی کارآئی و صحت سیستم های نرم افزاری و فرمول کردن نیازها
ه- استخدام در موسسات آموزشی کشور

تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 1135229 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 755
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2017, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir