1.jpg

با توجه به نیاز صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به توسعه در حوزه هایی نظیر مخابرات سیار"دولت الکترونیک" ، "تجارت الکترونیک" و دیگر زمینه های مرتبط و همین طور نیاز مبرم کشور به نیروهای متخصص در این حیطه ها که به نوعی مورد تاکید قانون توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چهارم قرار گرفته است، و نیز عنایت به کاربرد فناوری های جدید در شبکه های ارتباطی کشور آموزش های مرتبط به نصب، راه اندازی ، نگهداری و اپراتوری این شبکه ه (و اجزاء آنها) اولویت خاصی در رفع نیاز ها در این حوزه از صنعت برخوردار می باشد. به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و ایجاد بستری مناسب برای تربیت کارشناسان توانمند، دوره ی مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات با برنامه ریزی درسی متناسب با نیازها و محدودیت های شغلی-تخصصی در این زمینه، با مشخصات ذیل (در محدوده ی مهندسی تکنولوژی) تدوین گردیده است.

هدف آموزش های مهندسیICT

لزوم توجه به نقش اساسی و مهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش های زیربنائی اقتصاد کشور و نیاز به این فناوری در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و همچنین پیشرفت فوق العاده سریع و گسترده سیستم های مخابراتی و فناوری های بکار گرفته شده و تحقیقات عمیق و وسیع در بهبود این ابزارها برای ارائه خدمات بهتر، ایجاب می نماید تا متخصصانی تربیت گردند که از طریق دانش فنی و آشنایی علمی و عملی بافناوری های موجود در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه های تخصصی مربوطه آماده تصدی شغل یا مشاغل خاص از مجموعه مشاغل ارتباطات و فناوری اطلاعات در سصح کارشناسی باشند.

تعریف مهندسی ICT

مهندس ICT ، کارشناسی است که به منظور انجام کار در یکی از زمینه های شغلی ارتباطات و فناوری اطلاعات در قسمت های نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری، بهره برداری و مدیریت سیستم های ارتباطی کشور و فناوری اطلاعات به آن دارای بینش، دانش و توانایی لازم در حد تجزیه-و تحلیل باشد و بتواند طرح ها و پروژه های ICT را در ابعاد مختلف اجرا و هدایت نماید.

نقش و توانایی مهندسی ICT

دوره کارشناسی ICT به منظور احراز توانایی های زیر برنامه ریزی شده است و فارغ التحصیلان این دوره مهارت ها و آمادگی زیر را بدست خواهند آورد.

1- شناسایی ارتباطات و فناوری اطلاعات و آمادگی کار در بخش های مختلف ICT کشور در سطح کارشناسی و ارتقاء دانش فنی در محیط کار.

2-نصب، آزمایش و راه اندازی سیستمهای ICT کشور.

3-نگهداری صحیح و بهره برداری از سیستمهای مختلف منصوبه در شبکه های ICT .

4-برآورد تجهیزات و ابزار لازم در اجرای پروژه های ICT .

5-اجرای دستورات اداری، نظارت و هدایت پروژه های ICT .

6-تنظیم و اجرای برنامه های دوره ای سیستم های ICT کشور و صدور دستورالعمل های فنی مورد نیاز.

7-سرپرستی کاردان های IT و ICT در زمینه های مختلف و تنظیم برنامه آموزش دوره ای برای ارتقاء دانش فنی آنان در محیط کار.

8- تجزیه و تحلیل مشکلات فنی کار و تنظیم گزارشات فنی ادواری و ارزیابی کمی و کیفی امکانات شبکه های ICT ایران

9-آمادگی تحقق و ارائه تکنیک های جدید در زمینه استفاده جامع تر از امکانات ICT موجود و اعمال روش های بهینه در زمینه های تخصصی مربوطه.

10- مطالعه و تحقیق در سیستم های نوین ICT مورد استفاده در ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعمال استانداردهای جدید در زمینه های تخصصی.

11-ارائه پیشنهادات برای بکارگیری فناوری های جدید ICT در کشور با ارائه طرحهای نو برای روش های مناسب توسعه و یا تطبیق فناوری ICT .

12- مستند کردن تجارب کاری تجزیه و تحلیل و بکارگیری آنها در بهره برداری از امکانات ICT موجود کشور.

13-آشنایی با کاربردهای فناوری اطلاعات و نحوه بکار گیری آنها.

مشاغل قابل احراز

1-کارشناس نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم های سوئیچ(گرایش سوئیچ).

2- کارشناس سیستم های انتقال (گرایش انتقال).

3- کارشناس شبکه های فیبر نوری (گرایش مخابرات نوری)

4- کارشناس شبکه های رادیوئی مخابرات سیار (گرایش مخابرات سیار)

5- کارشناس تجهیزات آنتن و مایکروویو (گرایش موج)

6- تحلیل گر ترافیک و سیگنالینگ شبکه های مخابراتی (گرایش ترافیک و سیگنالینگ)

7- کارشناس مراکز ISP (گرایش دیتا)

8- کارشناس Server شبکه (گرایش سیستم های تحت شبکه)

9- کارشناس امنیت شبکه (گراش دیتا)

10-کارشناس سیستم های اطلاعاتی (گرایش مدیریت ICT )

11 -کارشناس تولید و ناظر بر تولید محتوای الکترونیکی (گرایش کاربردهای ICT )

تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 1135229 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 755
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2017, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir