1.jpg

طرح ها و پروژه ها در هر کشوری به مثابه سنگ زیرین بنای عمران و سازندگی محسوب می گردند. به همین سبب دستیابی به اهداف تعیین شده ی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این مهم تنها با برنامه ریزی و اجرای بهینه و هوشمندانه ی چنین پروژه هایی حاصل می گردد. تحقق چنین مساله ای نیازمند وجود کارشناسان و مدیران آگاه و خبره ای است که با درایت و هوشمندی این بار وزین را نیک به سر منزل مقصود برسانند.
کمبود نیروهای متخصص برای اجرای موفق و بهینه پروژه ها مشکلی است که در پیش روی اکثر صنایع کشور وجود دارد، برای حل این معضل می بایست طی یک برنامه آموزشی حرفه ای و دانشگاهی، کارشناسان با تجربه و مدیران قوی با توانمدی راهبردی پروژه ها را تربیت نموده  تا بتوانند در تمام حوزه ها هدایت، نظارت و کنترل پروژه ها را به عهده بگیرند .
طول دوره تحصیل :
طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی صنایع- مدیریت پروژه به طور متوسط 2 سال ( 4 نیمسال تحصیلی ) و طول هر نیمسال 17 هفته آموزش است.

تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 1135232 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 758
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2017, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir