1.jpg

تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از شاخه های علوم انسانی است که از جهات مختلف با علوم پایه و علوم تندرستی پیوند یافته و اثر و نقش آن در رابطه بسیار با توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه غیر قابل انکار است و در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردار میباشد. دامنه فعالیت و کارآئی تربیت بدنی و علوم ورزشی در امر آموزش و پرورش و بهداشت فردی و اجتماعی بسیار وسیع و گسترده است بطوری که تمام گروههای سنی را، از پیش از تولد تا دوره سالخوردگی و کهولت در بر میگیرد. تربیت بدنی رشته میان رشته ای می باشد که از علوم مختلف برای تقویت و تربیت جسم و روان انسان استفاده می کند. این رشته از یک سو مشتمل بر یکسری رشته های پایه ی پزشکی می باشد تا جایی که فارغ التحصیل آن تا حد یک پزشکیار با جسم انسان آشنا می شود و از سوی دیگر بخشی از دروس این رشته شامل علوم تربیتی است تا دانشجوی این رشته با تنش و واکنش انسانها آشنا شود و بتواند به عنوان یک مربی با ورزشکاران یا دانش آموزان به درستی برخورد کند. و بالاخره یک بعد این رشته شامل علوم ورزشی می شود یعنی دانشجو، علوم ورزشی را به صورت علمی و عملی آموزش می بیند تا بتواند در رشته های مختلف ورزشی مهارت داشته باشد و همچنین توانایی تحقیق در علوم ورزشی را به دست بیاورد.علاوه بر این ترتیب بدنی و ورزش بعنوان یک عامل پیشگیرنده از بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی نیز مورد توجه بوده و ثابت شده است که عامل پیشگیرنده بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی بوده و ثابت شده است که از پیشروی پاره ای از بیماریها مانند امراض قند و نارسائی های قبلی – عروقی جلوگیری بعمل میاورد. دروس این دوره دانشگاهی عمدتاً جنبه نظری و عملی دارد. طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته آموزش کامل است هر واحد درس نظری به مدت 16 ساعت و هر واحد درس عملی به مدت 32 ساعت در طول نیمسال تعلیم داده میشود. تعداد واحدهای برنامه کارشناسی تربیت بدنی وعلوم ورزشی پیوسته مشتمل بر 132واحد نیمسالی به شرح زیر میباشد: - دروس اصلی 36 واحد - دروس پایه 44 واحد – دروس اختیاری 12 واحد- دروس تخصصی الزامی 20 واحد و دروس عمومی نیز 20 واحد. دانشجویان موظفند طبق آیین نامه های مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و با نظر گروه آموزشی مربوطه دروس پیش نیاز را انتخاب و با موفقیت بگذرانند. این موسسه عالی از مجرب ترین و شاخص ترین اساتید تربیت بدنی استفاده خواهد نمود و امیدواریم که در آینده ای نه چندان دور بتوانیم زمینه ایجاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در گرایش های مختلف را فراهم نمائیم.

بازار کاركارشناسي تربيت بدني
كساني كه دوره كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي را به پايان مي رسانند مي توانند علاوه بر تدريس دروس تربيت بدني در مدارس و مراكز آموزشي بكار كارشناسي تربيت بدني در سازمانهاي دولتي ، فدراسيونهاي ورزشي و نهادهاي انقلابي و همچنين خدمت در مراكز ورزشي و درماني جانبازان و معلولين بپردازند.

موقعیت شغلی در ایران
فارغ التحصیل تربیت بدنی می تواند به عنوان مربی و مسوول ورزش در وزارتخانه ها و بعضی از وزارتخانه ها که بخش تربیت بدنی دارند، فعالیت کند. همچنین می تواند در ساخت وسایل و البسه ورزشی مشاور یک طراح باشد. چون نظرات یک کارشناس ورزشی نقش موثری در بهبود وسایل ورزشی دارد.  در کل فارغ التحصیل این رشته اگر فرد فــعالی باشد، هیچ وقت بیکار نمی ماند چون می تواند به عنوان مربی در باشگاههای ورزشی آزاد فعالیت کند و یا به عنوان مربی، کارشناس یا مربی بدنسازی جذب وزارتخانه ورزش و جوانان(سازمان تربیت بدنی)شود.

ادامه تحصیل در ایران
امکان ادامه تحصیل در رشته تربیت بدنی تا مقطع دکتری در گرایش های مدیریت و برنامه ریزی در ورزش، فیزیولوژی ورزشی، رفتارحرکتی و آسیب شناسی ورزشی وجود دارد و این موسسه عالی در صدد اخذ مجوز دوره کارشناسی ارشد می باشد که امیدواریم شما دانشجویان عزیز را در این دوره نیز ملاقات کنیم.

تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از شاخه های علوم انسانی است که از جهات مختلف با علوم پایه و علوم تندرستی پیوند یافته و اثر و نقش آن در رابطه بسیار با توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه غیر قابل انکار است و در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردار میباشد. دامنه فعالیت و کارآئی تربیت بدنی و علوم ورزشی در امر آموزش و پرورش و بهداشت فردی و اجتماعی بسیار وسیع و گسترده است بطوری که تمام گروههای سنی را، از پیش از تولد تا دوره سالخوردگی و کهولت در بر میگیرد. تربیت بدنی رشته میان رشته ای می باشد که از علوم مختلف برای تقویت و تربیت جسم و روان انسان استفاده می کند. این رشته از یک سو مشتمل بر یکسری رشته های پایه ی پزشکی می باشد تا جایی که فارغ التحصیل آن تا حد یک پزشکیار با جسم انسان آشنا می شود و از سوی دیگر بخشی از دروس این رشته شامل علوم تربیتی است تا دانشجوی این رشته با تنش و واکنش انسانها آشنا شود و بتواند به عنوان یک مربی با ورزشکاران یا دانش آموزان به درستی برخورد کند. و بالاخره یک بعد این رشته شامل علوم ورزشی می شود یعنی دانشجو، علوم ورزشی را به صورت علمی و عملی آموزش می بیند تا بتواند در رشته های مختلف ورزشی مهارت داشته باشد و همچنین توانایی تحقیق در علوم ورزشی را به دست بیاورد.علاوه بر این ترتیب بدنی و ورزش بعنوان یک عامل پیشگیرنده از بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی نیز مورد توجه بوده و ثابت شده است که عامل پیشگیرنده بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی بوده و ثابت شده است که از پیشروی پاره ای از بیماریها مانند امراض قند و نارسائی های قبلی عروقی جلوگیری بعمل میاورد. دروس این دوره دانشگاهی عمدتاً جنبه نظری و عملی دارد. طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته آموزش کامل است هر واحد درس نظری به مدت 16 ساعت و هر واحد درس عملی به مدت 32 ساعت در طول نیمسال تعلیم داده میشود. تعداد واحدهای برنامه کارشناسی تربیت بدنی وعلوم ورزشی پیوسته مشتمل بر 132واحد نیمسالی به شرح زیر میباشد: - دروس اصلی 36 واحد - دروس پایه 44 واحد – دروس اختیاری 12 واحد- دروس تخصصی الزامی 20 واحد و دروس عمومی نیز 20 واحد. دانشجویان موظفند طبق آیین نامه های مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و با نظر گروه آموزشی مربوطه دروس پیش نیاز را انتخاب و با موفقیت بگذرانند. این موسسه عالی از مجرب ترین و شاخص ترین اساتید تربیت بدنی استفاده خواهد نمود و امیدواریم که در آینده ای نه چندان دور بتوانیم زمینه ایجاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در گرایش های مختلف را فراهم نمائیم.

بازار کاركارشناسي تربيت بدني

كساني كه دوره كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي را به پايان مي رسانند مي توانند علاوه بر تدريس دروس تربيت بدني در مدارس و مراكز آموزشي بكار كارشناسي تربيت بدني در سازمانهاي دولتي ، فدراسيونهاي ورزشي و نهادهاي انقلابي و همچنين خدمت در مراكز ورزشي و درماني جانبازان و معلولين بپردازند.

موقعیت شغلی در ایران:
فارغ التحصیل تربیت بدنی می تواند به عنوان مربی و مسوول ورزش در وزارتخانه ها و بعضی از وزارتخانه ها که بخش تربیت بدنی دارند، فعالیت کند. همچنین می تواند در ساخت وسایل و البسه ورزشی مشاور یک طراح باشد. چون نظرات یک کارشناس ورزشی نقش موثری در بهبود وسایل ورزشی دارد.  در کل فارغ التحصیل این رشته اگر فرد فــعالی باشد، هیچ وقت بیکار نمی ماند چون می تواند به عنوان مربی در باشگاههای ورزشی آزاد فعالیت کند و یا به عنوان مربی، کارشناس یا مربی بدنسازی جذب وزارتخانه ورزش و جوانان(سازمان تربیت بدنی)شود.

ادامه تحصیل در ایران:

امکان ادامه تحصیل در رشته تربیت بدنی تا مقطع دکتری در گرایش های مدیریت و برنامه ریزی در ورزش، فیزیولوژی ورزشی، رفتارحرکتی و آسیب شناسی ورزشی وجود دارد و این موسسه عالی در صدد اخذ مجوز دوره کارشناسی ارشد می باشد که امیدواریم شما دانشجویان عزیز را در این دوره نیز ملاقات کنیم.

 

تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 1135232 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 758
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2017, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir